Kopš pirmajiem mēnešiem, kad iepazinu Kristu, sapratu, ka obligāts priekšnosacījums atmodai un pārvērtībām mūsu tautā ir visas Latvijas kopīgas starpkonfesionālas lūgšanas. Tas nav noslēpums praktiski nevienam Latvijas garīgajam līderim. Laiku pa laikam kāds ceļas un aicina uz šādu vienotību dažādos līmeņos. Laiku pa laikam kaut kas arī izdodas. Es neesmu ne pirmais, ne pēdējais aicinātājs un organizētājs.

Šī gada 3. martā es kā parasti savā lūgšanu istabā pavadīju vairākas stundās sadraudzībā un sarunā ar Dievu. Pēkšņi Svētais Gars ļoti spēcīgi man pieskārās – es ļoti stipri piedzīvoju Viņa tuvumu un izplūdu asarās. Tad, līdzīgi kā savas jaunpiedzimšanas brīdī 2000.gada 17. martā, kad ļoti spēcīgi izjutu un apzinājos savu grēcīgumu un vajadzību pēc piedošanas, tāpat tagad ļoti stipri izjutu Latviju, Latvijas tautu, tās reālo garīgo un fizisko stāvokli un tautas vajadzību pēc Kristus, vajadzību pēc vienotas iestāšanās par Latviju. Izplūdu asarās. Savā garā dzirdēju skaidrus Svētā Gara norādījumus – izaugsme, lūgšana, balss. Tad reāli garā redzēju un pat fiziski sajutu, kā man labajā rokā tiek iespiests zobens, kas simbolizē Dieva Vārdu. Un Dievs teica: “Ej pie katra Latvijas mācītāja, ej pie katras draudzes un pulcē uz Latvijas 100gadei veltītu starpkonfesionālu tautas lūgšanu “Dievs svētī Latviju!”. Ej un aicini uz šo lūgšanu un uz šim trīs lietām:

IZAUGSME

Katrai kristiešu draudzei ir jāaug garīgi un skaitliski savas draudzes vai konfesijas mācības ietvaros. Primāri katrai draudzei ir jārūpējas par savu izaugsmi un sekundāri jāpiedalās starpkonfesionālās lūgšanās un pasākumos. Nekādi starpkonfesionāli pasākumi nedrīkst traucēt draudzēm darboties un augt savu doktrīnu ietvaros. Cienīsim atšķirības un vienosimies Jēzus Kristus vārdā.

LŪGŠANA

Visām Latvijas kristiešu draudzēm vienotībā ir jāsanāk kopā 1 reizi gadā uz kopīgu lūgšanu par Latviju, par tautu, par svētību, atmodu un reformāciju Latvijā. Jāveicina reģionālu lūgšanu tīklu izveide un darbība, kā arī vispārīgi lūgšanas Latvijas draudzēs. Vienotībā un vienotā lūgšanā ir ārkārtīgs, pārdabisks spēks! 20. oktobra lūgšanu sapulcē katrs cilvēks, apmeklētājs varēs saņemt individuālu aizlūgšanu par savām vajadzībām no Latvijas draudžu mācītājiem un garīgajiem vadītājiem. Mēs esam Latvija!

BALSS

Visām Latvijas draudzēm ir jāvienojas, lai nodotu savas balsis Latvijas valdībā par fundamentāli svarīgiem valdības lēmumiem attiecībā uz Latvijas tautu un jāiestājas par kristīgām vērtībām. Jāizveido elektroniska un parastā balsu savākšanas sistēma ar nosaukumu “Kristīgās tautas balss”.”

Skaidri sadzirdēju rakstu vietu no Bībeles 1. Samuēla grāmatas 11. nodaļas:

“1 Tad amonietis Nahašs devās un apmetās teltīs pie Jabešas Gileādā, un visi Jabešas vīri sacīja Nahašam: “Noslēdz derību ar mums, mēs gribam tev kalpot.”

2 Tad amonietis Nahašs viņiem sacīja: “Tikai tā esmu ar mieru ar jums visiem noslēgt derību, ka es jums visiem izduru labo aci, tā likdams kaunam nākt pār visu Israēlu.”

3 Tad Jabešas vecaji viņam sacīja: “Dod mums septiņas dienas laika, lai mēs izsūtām vēstnešus pa visām Israēla robežām; ja tad nebūs neviena glābēja mums, mēs paši iziesim pie tevis.”

4 Kad vēstneši nonāca Gibeā, Saula pilsētā, un izstāstīja visus šos vārdus tautai, tad visa tauta pacēla savu balsi un raudāja.

5 Bet Sauls atgriezās ar vēršiem no lauka. Un Sauls vaicāja: “Kas ļaudīm ir noticis, ka tie raud?” Tad tie viņam izstāstīja Jabešas vīru vēsti.

6 Kad Sauls šos vārdus dzirdēja, tad Dieva Gars nāca pār viņu un viņš iedegās ļoti bargās dusmās.

7 Viņš sagrāba jūga vēršus un tos sakapāja mazos gabalos. Tos ar vēstnešu rokām viņš izsūtīja pa visām Israēla robežām, teikdams: “Kas nesekos Saulam un kas nesekos Samuēlam, ar tā vēršiem tiks darīts tāpat!” Tad bijība Tā Kunga priekšā it pēkšņi pārņēma visu tautu, un tie devās karā kā viens vīrs.

8 Viņš tos pārskaitīja Bezekā, un tad Israēlam izrādījās trīs simti tūkstošu, bet Jūdam trīsdesmit tūkstoši vīru.

9 Tad tie sacīja vēstnešiem, kas bija nākuši: “Tā sakiet Jabešas vīriem Gileādā: rītdien, kad saule karsti spiedīs, jums būs glābšana.” Kad vēstneši atnāca un paziņoja to Jabešas vīriem, tad tie priecājās.

10 Un tad Jabešas vīri paziņoja amoniešiem: “Rīt mēs labprātīgi dosimies jūsu rokās, tad dariet ar mums, kā jums patīk!”

11 Nākamā rītā Sauls sadalīja karaspēku trijos pulkos, un tie rīta ausmā uzbruka ienaidnieku nometnei un kāva amoniešus līdz dienas karstākai stundai; bet tie, kuri palika pāri, tika tā izklīdināti, ka pat divi nepalika kopā.

12 Tad tauta sacīja Samuēlam: “Kas tie tādi bija, kuri sacīja: vai lai Sauls pār mums valda kā ķēniņš? – Dodiet šurp mums šos vīrus, lai mēs tos nonāvējam!”

13 Bet Sauls sacīja: “Šodien lai neviens nemirst, tāpēc ka Tas Kungs šodien ir devis atpestīšanu Israēlam.”

14 Un tad Samuēls sacīja tautai: “Nāciet, dosimies uz Gilgalu un apstiprināsim tur ķēniņa varu!”

15 Tad visa tauta nogāja uz Gilgalu, un tur viņi iecēla Saulu par ķēniņu Tā Kunga priekšā Gilgalā, un viņi tur nesa Tam Kungam kaujamos pateicības upurus. Tur tad arī Sauls ar visiem Israēla vīriem ļāvās lielam priekam. ”

Šodien pret mūsu valsti un tautu tiek vērsti milzīgi tumsas spēki ar mērķi ne tikai apturēt, bet iznīcināt Dieva draudzi un tās ietekmi Latvijā, ar mērķi piesmiet kristīgās vērtības un mūsu bērnus, pazemot ekonomiski un citos veidos. Šobrīd šis “amonietis Nahašs” piedāvā apkaunojoši padoties mūsu tautai, padarot to par garīgi kroplīgu bezzobainu baru, viegli kontrolējamu un pakļāvīgu, nedomājošu masu. Latvijas tauta, līdzīgi kā Jabešas iedzīvotāji, ir izsūtījuši pēc palīdzības un gaida. Ja Draudze nevienosies un neiestāsies par savu zemi un tautu, tad Latvija padosies. Kad Sauls izdzirdēja Jebešas palīgā saucienu, pār viņu nāca Svētais Gars, viņš sacirta vēršus mazos gabalos un izsūtīja tos pa visu Izraēlu. Tāpat es izsūtu šo vēsti. Sauls apsola, ka tas, kurš nepievienosies, ar tā vēršiem notiks tāpat. Es skaidri apzinos, ja mēs nevienosimies, tad cietīs visas draudzes, gan tās, kas vienojās, gan tās, kas atturējās.

Tieši mēs, Latvijas Draudze, esam atbildīgi par savu valsti un tautu.

Mat. 5:13 ” Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama.”

Labā ziņa ir tā, ka izraēlieši sapulcējās kā viens vīrs un guva stratēģiski spožu uzvaru!

Es ticu un esmu pārliecināts, ka tas ir arī tavs sapnis un ticība, ka mūsu Latvija – mūsu tauta, mūsu zeme būs garīgi un ekonomiski plaukstoša zeme – brīva un laimīga, kā dziedam mūsu valsts himnā. Zeme, uz kuru cilvēki brauc, nevis zeme, no kuras bēg. Zeme un tauta, kas balstīta uz Jēzus Kristus Vārda pamatiem! Ticu, ka nevis mēs uzsūksim negatīvu ietekmi no rietumiem un austrumiem, bet gan tieši garīgā pamošanās Latvijā ietekmēs gan rietumus, gan austrumus. Ticu, ka nevis Sīrija ir karstais punkts pasaules arēnā, bet gan Latvija! Ticu, ka Dievs to dos, ja mēs no savas puses darīsim Viņa gribu.

Kad saņēmu šo aicinājumu no Dieva, tad nekavējoties sāku strādāt….tas arī viss par to, kā viss sākās.

Dievs svētī Latviju!

Mārcis Jencītis